Mbi kalimin e së drejtës së pronësisë së paluajtshme dhe taksat e tatimet që do të llogariten

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të
Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në
zbatim, të nenit 11, të ligjit nr. 8438, datë
28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të
ndryshuar, ministri i Financave dhe ministri i
Drejtësisë:

 1. Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi pasuritë
  e paluajtshme, tokë (truall apo tokë bujqësore)

dhe ndërtesë, tatohet 15 për qind të fitimit
kapital të realizuara. Individi që kalon të drejtën e
pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, paguan
tatimin para kryerjes së regjistrimit të aktit të
kalimit të pasurisë, në përputhje me aktet dhe
procedurat ligjore në fuqi. Pasuria e paluajtshme
e kaluar, nuk regjistrohet pa provuar pagimin e
këtij detyrimi pranë zyrave vendore të regjistrimit
të pasurive të paluajtshme

 1. Me kalim të së drejtës së pronësisë,
  kuptohet akti i shitjes, dhurimit apo heqjes dorë
  nga pasuria e paluajtshme. Me termin “fitim
  kapital i realizuar”, kuptohet diferenca pozitive
  ndërmjet vlerës në shitje dhe vlerës në blerje të
  pasurisë së paluajtshme tokë dhe/ose ndërtesë.
 2. Investitorët në biznesin e ndërtimeve, të
  cilët janë regjistruar në organet tatimore si
  persona juridikë, (shoqëri tregtare) me objekt
  ndërtimin dhe shitjen e pasurive të paluajtshme,
  nuk janë subjekt i “tatimit” mbi të ardhurat
  personale nga kalimi i së drejtës së pronësisë mbi
  pasuritë e paluajtshme. Ata janë subjekt pagues të
  “taksës” vendore mbi kalimin e së drejtës së
  pronësisë për pasuritë e paluajtshme, sipas
  parashikimeve në nenin 28, të ligjit nr. 9632, datë
  30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i
  ndryshuar.
 3. Investitorët në biznesin e ndërtimeve, të
  cilët janë regjistruar në organet tatimore si
  subjekte me status “person fizik tregtar”, janë
  subjekt i “tatimit” mbi të ardhurat personale nga
  kalimi i së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e
  paluajtshme. Ata janë gjithashtu subjekt pagues
  të “taksës vendore” mbi kalimin e së drejtës së
  pronësisë për pasuritë e paluajtshme, sipas
  parashikimeve në nenin 28 të ligjit nr. 9632, datë
  30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i
  ndryshuar.
 4. Vlera në shitje e pasurisë së paluajtshme,
  përcaktohet në kontratën noteriale të shitjes, e
  cila është nënshkruar nga palët (shitësi dhe
  blerësi). Kontrata duhet të shprehë sipërfaqen në
  metër katror të pasurisë objekt të kontratës,
  çmimin për metër katror dhe vlerën e saj.
  Kontrata duhet të jetë e shoqëruar me hartën,
  planimetrinë dhe dokumentet e tjera, që
  shërbejnë për regjistrimin e pasurisë së
  paluajtshme.

5.1 Në rastet kur pronësia e pasurisë së
paluajtshme kalohet për herë të dytë e në

vazhdim, për efekt të llogaritjes së fitimit kapital
të realizuar do të merret diferenca midis vlerës së
shitjes së fundit dhe vlerës së blerjes e përcaktuar
në kontratën paraardhëse të kësaj pasurie.
5.2 Shlyerja e vlerës së pasurisë objekt të
kontratës së shitjes, vërtetohet nga
dokumentacioni i përcjellë në ZVRPP, nëpërmjet
njërës nga format e mëposhtme:

 • Mandatarkëtimi të bankës për kalimin e
  shumës monetare nga blerësi në llogarinë e noterit;
 • Mandatarkëtimi të bankës për kalimin e
  shumës monetare nga blerësi në llogarinë
  bankare të shitësit;
 • Kontrata e sipërmarrjes/porosisë midis
  blerësit dhe shitësit (personit fizik/juridik) e
  shoqëruar me mandatarkëtimet përkatëse të
  porositësit në favor të sipërmarrësit.

Shkarko Udhezim Nr. 29:

ffile:///C:/Users/Windows-7/Downloads/fz-2018-125.pdf

Join The Discussion

Compare listings

Compare
× How can I help you?