REGJISTRI I NDËRMJETËSVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Të gjitha subjektet, të cilët ushtrojnë profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme për të paktën 12 muaj nga hyrja në fuqi e ligjit nr.9/2022 “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”, paraqesin kërkesë për regjistrim në Regjistrin e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme pranë Ministrisë së Drejtësisë, shoqëruar nga dokumentet si më poshtë:
a) 2 fotografi;
b) Kopje të dokumentit të identifikimit;
c) Certifikatë familjare;
ç) Kopje të njësuar të diplomës së arsimit të mesëm të lartë, lëshuar nga një institucion arsimor i akredituar;
d) Dokument që vërteton se subjekti i interesuar për regjistrim ushtron profesionin për të paktën 12 muaj nga hyrja në fuqi e ligjit nr.9/2022 “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”;
dh) Dokument që vërteton se është i regjistruar si person fizik apo juridik, apo i punësuar si ndërmjetës i pasurive të paluajtshme nga një person fizik ose juridik, që ushtron veprimtarinë në këtë fushë;
e) Vërtetim nga prokuroria që nuk është nën hetim për veprat penale në fushën e pastrimit të parave, të financimit të terrorizmit apo të armëve të shkatërrimit në masë;
ë) Vërtetim nga gjykata që nuk është nën gjykim për veprat penale në fushën e pastrimit të parave, të financimit të terrorizmit apo të armëve të shkatërrimit në masë;
f) Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore për kërkuesin dhe për personat e lidhur me të;
g) Vetëdeklarim që nuk ka dënim me masë administrative gjobë ose masë administrative që detyron subjektin të ndalë një sjellje të caktuar, praktikë pune apo biznesi, si dhe të mos e përsërisë në të ardhmen, për shkelje të legjislacionit në fuqi për parandalimin e pastrimit të parave, të paktën jo më herët se 6 muaj nga data e paraqitjes së kërkesës.

 1. Subjektet që kanë më pak se 12 muaj që ushtrojnë veprimtarinë e ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme, në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit nr.9/2022 “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”, përveç dokumenteve të përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç”, “dh”, “e”, “ë”, “f” dhe “g” të pikës 2 të këtij urdhri, duhet të paraqesin edhe:

  a) Dokument që vërteton se subjekti i interesuar për regjistrim ushtron profesionin për më pak se 12 muaj nga hyrja në fuqi e ligjit nr.9/2022 “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”;
  b) Vërtetim për përfundimin me sukses të programit të detyrueshëm të trajnimit.
 2. Afati për paraqitjen e kërkesës për regjistrim në Regjistrin e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme, të shoqëruar me dokumentacionin përkatës, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3 të këtij urdhri, është deri më datë 9.9.2022.
 3. Verifikimi i kritereve ligjore të subjekteve që kërkojnë të regjistrohen në Regjistrin e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme kryhet nga struktura përgjegjëse për monitorimin e profesioneve të lira në Ministrinë e Drejtësisë.
 4. Procedura për verifikimin e kritereve ligjore të subjekteve përfundon jo më vonë se 45 ditë nga data e paraqitjes së kërkesës. Ky afat mund të zgjatet nga struktura për arsye të vonesave të justifikuara, në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative.
 5. Drejtoria e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave jep informacion, brenda 30 ditëve nga data e marrjes së kërkesës nga Ministria e Drejtësisë, për ekzistencën e çdo informacioni për përfshirjen e subjekteve në pastrimin e parave, financimin e terrorizmit apo armëve të shkatërrimit në masë.
 6. Gjatë shqyrtimit të kërkesës, struktura përgjegjëse për monitorimin e profesioneve të lira në Ministrinë e Drejtësisë mund të kërkojë nga kërkuesit plotësimin e dokumentacionit, nëse nuk paraqitet në përputhje me parashikimet e këtij urdhri. Afati për plotësimin e tij është 10 ditë.
 7. Kur kërkuesi nuk plotëson pasaktësitë brenda afatit, sipas pikës 8 të këtij urdhri dhe këto pasaktësi nuk mund të plotësohen nga struktura përgjegjëse, kërkesa quhet se nuk është regjistruar dhe i kthehet atij bashkë me aktet e tjera.
 8. Pas përfundimit të procesit të verifikimit të plotësimit të kritereve për regjistrim, çdo kërkuesi i njoftohet vendimi mbi plotësimin ose jo të kritereve ligjore.
 9. Kur kërkuesi plotëson kriteret ligjore, ministri, brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, lëshon certifikatën përkatëse për ushtrimin e veprimtarisë së ndërmjetësimit për pasuritë e paluajtshme dhe i regjistron ato në Regjistrin e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme.
 10. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohet struktura përgjegjëse për profesionet e lira në Ministrinë e Drejtësisë dhe subjektet që kërkojnë të regjistrohen në Regjistrin e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme.

Burimi: Ligji nr.9/2022 “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”

Join The Discussion

Compare listings

Compare
× How can I help you?